Regulamin

Regulamin sklepu internetowego goodtonature.pl


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.goodtonature.pl


Spis treści

§ 1 Definicje
§ 2 Warunki ogólne
§ 3 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
§ 4 Cennik dostaw
§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy
§ 6 Rękojmia
§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
§ 8 Postanowienia końcowe


§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Koszyk - lista towarów sporządzona w oparciu o wybór Kupującego spośród towarów udostępnionych na stronie internetowej sklepu.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Sprzedawca – oznacza Dionizego Kaźmierczak prowadzącego działalność gospodarczą pn. Sklep Przemysłowy Dionizy Kaźmierczak, ul. Piotrowska 9a, 97-310 Moszczenica, NIP 7711044478 oraz Wiesławę Kaźmierczak prowadzącą działalność gospodarczą pn. P.H.U. „Mokadi” Wiesława Kaźmierczak, ul. Proszeńska 1a, Wola Moszczenicka, 97-310 Moszczenica, NIP 7710000450 – będący wspólnikami Mokadi s.c. W. D. Kaźmierczak, pl. Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz, NIP: 7712365316 REGON:590716738.
Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://goodtonature.pl/.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą między Kupującym a Sprzedawcą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Właściciel Sklepu Internetowego - Dionizy Kaźmierczak prowadzący działalność gospodarczą pn. Sklep Przemysłowy Dionizy Kaźmierczak, ul. Piotrowska 9a, 97-310 Moszczenica, NIP 7711044478 oraz Wiesława Kaźmierczak prowadząca działalność gospodarczą pn. P.H.U. „Mokadi” Wiesława Kaźmierczak, ul. Proszeńska 1a, Wola Moszczenicka, 97-310 Moszczenica, NIP 7710000450 – będący wspólnikami Mokadi s.c. W. D. Kaźmierczak, pl. Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz, NIP: 7712365316 REGON:590716738.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Umowa między Sprzedającym, a Kupującym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie oraz są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).
 5. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw w § 4 niniejszego regulaminu.
 6. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Mozilla FireFox wersja 69 lub nowsza, Opera wersja 63 lub nowsza, Chrome wersja 76 lub nowsza, Safari wersja 13 lub nowsza.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za wyjątkiem czasu, kiedy Sklep Internetowy jest niedostępny z przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od Sprzedającego.
 2. Przez złożenie zamówienia rozumie się umieszczenie przez Kupującego wybranych towarów w Koszyku, a następnie zatwierdzenie złożenia zamówienia przez użycie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Realizacja zamówienia Kupującego jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia (ceny towaru oraz opłaty za dostawę).
 5. Kupujący składając zamówienie w Sklepie Internetowym korzysta z płatności za pośrednictwem platformy PayU lub Blue Media S.A., korzysta z przelewu tradycyjnego lub wybiera dostawę za pobraniem.
 6. Wydanie towaru do dostawy firmie kurierskiej bądź nadanie go w placówce pocztowej następuje w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego, w zależności od sposobu wybranego wcześniej przez Kupującego.
 7. Zamówienie jest automatycznie anulowane, jeżeli Kupujący w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie dokona płatności całości wartości zamówienia. O fakcie tym Sprzedający poinformuje Kupującego drogą mailową.
 8. Zamówienie zostanie anulowane również w sytuacji, w której Kupujący poda w formularzu zamówienia niepełne lub nieprawdziwe dane adresowe lub kontaktowe. W takiej sytuacji zamówienie zostanie anulowane po uprzedniej próbie kontaktu z Kupującym drogą mailową celem ustalenia prawidłowych danych.


§ 4 Cennik dostaw

Paczkomaty InPost 12,99
Kurier (dostawa w ciagu dwóch dni roboczych) 16,50
Kurier za pobraniem  21,50
   

 

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Kupujący, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu wydania towaru.
 2. Oświadczenie należy złożyć pisemnie na adres Mokadi s.c. W. D. Kaźmierczak, pl. Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz albo za pośrednictwem formularza zwrotu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Kupujący odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili fizycznego otrzymania zwracanego towaru.

§ 6 Rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową mogą zostać złożone na piśmie na adres Mokadi s.c. W. D. Kaźmierczak, pl. Jagiełły 24, 97-320 Wolbórz lub przy wykorzystaniu formularza.
 4. Poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego zdecydowanie przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący życzy sobie: naprawy towaru, wymiany na nowy egzemplarz czy zwrotu pieniędzy.
 7. O negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego drogą mailową, wskazując podstawę jej nieuznania.
 8. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Kupujący może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 9. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze Sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). (RODO)
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: odnośnik do polityki prywatności

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego. Regulamin nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowany, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie https://goodtonature.pl/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl